El trastorn de l’Espectre Autista (TEA), és un trastorn del neurodesenvolupament que s’inicia a la infància i que afecta al desenvolupament de la comunicació, la interacció social i la conducta, amb presència de comportaments i interessos repetitius i restringits de les persones que el presenten.

Les persones que presenten un Trastorn de l’Espectre Autista són molt diferents entre elles, encara que comparteixen alguns comportaments que dificulten la seva comunicació i interacció amb els altres i el seu desenvolupament en el món que els envolta, com alteracions en la reciprocitat social, la capacitat verbal i no verbal i la seva adaptació al context social.

 

Es per aquesta raó, que és molt important poder realitzar un bon diagnòstic per tal de poder oferir les eines i estratègies necessàries que els ajudin en el seu dia a dia, en la interacció amb els altres i  la comprensió de les relacions socials. És important poder fer una avaluació de les diferents àrees de la persona: àreea cognitiva,  conductual, adaptativa, comunicativa , interactiva, … És per això que és necessari administrar un seguit de proves específiques d’avaluació en TEA que necessiten una formació especialitzada, l’ADOS-2 i l’ADI-R, a més de les proves que avaluen les diferents àrees de la persona.

 

L’ADOS-2 és un instrument d’observació semi-estructurat que inclou diverses activitats que l’avaluador va presentant a la persona amb la finalitat de valorar aspectes de la seva comunicació, llenguatge, interacció social recíproca, comprensió socio-emocional, imaginació, i la presència d’interessos i/o conductes repetitives o estereotipades o altres conductes poc adequades. L’ADI-R és una entrevista clínica que es realitza al progenitor i que permet una avaluació profunda en la que s’exploren les tres grans àrees de dificultat de l’espectre autista o TEA (llenguatge/comunicació, interaccions socials recíproques i conductes i interessos restringits, repetitius i estereotipats).

 

Des del Centre de Psicologia de Vic oferim un servei integral del procés de diagnòstic, tenim formació especialitzada en l’ADI-R i l’ADOS-2, tractament i acompanyament tant del pacient com de la seva família, centrant-nos en les dificultats i necessitats individuals de cada persona, establint un pla de treball individual amb uns objectius a treballar amb tot el sistema familiar i treballant de manera coordinada amb tots els agents que intervenen en el desenvolupament del seu dia a dia.

 

Al mateix temps oferim un tractament grupal d’habilitats socio-emocionals en petit grup, adaptat a les necessitats de cada cas, on es treballen diferents habilitats necessàries per una bona interacció i comprensió de les relacions socials, amb l’objectiu d’oferir un seguit d’eines que puguin posar en pràctica en el dia a dia.

 

 

Yolanda Muñoz López – Col.19811

Psicòloga General Sanitària Infantil i Juvenil

Col.laboradora del Centre de Psicologia de Vic

Share Button